SOAL PKN KELAS X SMA SEMESTER GENAP

Anakciremai
By -
6
PILIHLAH SALAH SATU JAWABAN YANG PALING BENAR !

1. Di bawah ini terdapat sifat-sifat dasar falsafah Negara, kecuali..
a. Dasar mengatur Negara
b. Pokok masalah yang fundamental
c. Berkedudukan seabgai hokum tetap
d. Tertib hokum tertinggi yang tidak dapat diubaah
e. Sosok guru Negara dan bangsa Indonesia
2. Dalam demokrasi Pancasila terdapat tiga unsure, yaitu
a. Rakyat, pemerintah, dan kedaulatan
b. Mufakat, musyawarah, dan pemufakatan
c. Perwakilan, musyawarah, dan pemufakatan
d. Dari, oleh, dan untuk rakyat
e. Perwakilan, musyawarah, dan pemungutan suara
3. Menurut Ernest Renan yang menjadi unsure utama dalam pembentukan bangsa adalah
a. Kehendak untuk bersatu
b. Kesatuan anyara unsure manusia dan geopolitik
c. Kesamaan unsure etnis
d. Mempunyai batas wilayah yang jelas
e. Terdapat kedaulatan keluar dan kedalam
4. Pengertian dasar Negara telah disampaikan oleh
a. Prof. Dr. Soepomo
b. Drs. Moh. Hatta
c. Prof. Mr. Moh. Yamin
d. Ir. Soekarno
e. Mr. Asaat
5. Di bawah ini terkandung ajaran moral dalam aliran liberalism, kecuali
a. Pengakuan adanya HAM
b. Pengakuan hak hidup dan kebebasan
c. Lebih menekankan dalam mengejar kesejahteraan
d. Anti kepada penindasan
e. Bersifat menjunjung tinggi mahluk nasional
6. Dalam ajaran politik liberalism lebih cenderung untuk menganut sistem
a. Partai tunggal
b. Dwipartai
c. Tiga partai
d. Empat partai
e. Multipartai
7. Dalam pembagian rezeki dalam pemerintahan komunis, lebih menekankan kepentingan
a. Bersama
b. Komunal
c. Kebutuhan
d. Kecakapan
e. Pendidikan
8. Dalam Sistem ekonomi Pancasila yang dianut oleh UUD 1945 Pasal
a. 33 Ayat (1)
b. 33 Ayat (2)
c. 33 Ayat (3)
d. 33 Ayat (4) dan (5)
e. 33 Ayat (1) sampai dengan (5)
9. Berikut ini yang tidak merupakan cirri-ciri undang-undang dasar ialah
a. Adanya pembagian kekuasaan
b. Adanya jaminan HAM
c. Adanya prosedur untuk mengubahnya
d. Adanya checks and balance
e. Memuat cita-cita dan tujuan negara
10. Dalam UU RI No. 12 tahun 2006 telah termuat bahwa undang-undang itu sejalan dengan falsafah Pancasila. Pertimbangan ini disebut
a. Yuridis
b. Filosofis
c. Sosiologis
d. Pragmatis
e. Landasan idiil
11. Asas yang bertekad untuk mengutamakan kadaulatan sebagai NKRI dalam UU No. 12 tahun 2006 disebut asas
a. Kepentingan nasional
b. Pengakuan atas HAM
c. Nondiskriminasi
d. Publisitas
e. Kebenaran substansi
12. Di bawah ini syarat menjadi WNI, kecuali
a. Telah bertempat tinggal berturut-turut sedikitnya 5 tahun
b. Bila tidak berturut-turut paling singkat 10 tahun
c. Boleh cacat jasmani
d. Dapat berbahasa Indonesia
e. Mempunyai pekerjaan dan berpenghasilan tetap
13. Berikut ini dasar alas an yang tidak termasuk persamaan warga Negara adalah
a. Diterima oleh semua agama-agama besar di dunia
b. Semua orang yang ada di dunia tidak ada yang lebih unggul
c. Memungkinkan untuk bertindak adil
d. Memungkinkan untuk bertindak bijaksana
e. Didorong oleh kebenaran hati nurani
14. HAM Indonesia juga dijamin melalui UUD 1945 melalui pasal-pasal
a. 27 Ayat (1) da (2)
b. 28 A-J
c. 29 Ayat (1) dan (2)
d. 30 Ayat (1)
e. 31
15. Selain agama, UU No. 12 tahun 2006 terdapat jaminan yang sama terhadap penganut aliran kepercayaan. Aliran kepercayaan yang dimaksud …
a. Islam
b. Protestan
c. Katolik
d. Budha
e. Kong Hu Cu
16. Ras mempunyai cirri-ciri fisik misalnya, kecuali
a. Warna kulit
b. Bentuk hidung
c. Temperamen
d. Tinggi badan
e. Bentuk rambut
17. Yang dimaksud golongan adalah
a. Ras
b. Suku
c. Komunitas
d. Kelompok bangsa
e. Sebagian bangsa
18. Di bawah ini yang tidak termasuk wewenang Mahkamah Konstitusi adalah
a. Mengadili pada tingkat pertama dan terakhir yang putusannya bersifat final
b. Memutus sengketa kewenangan lebaga Negara
c. Pembubaran partai politik
d. Memutus perselisihan hasil pemilu
e. Memutus impeachment presiden
19. Menurut kedaulatan rakyat, system politik sekarang hanya dikenal
a. Demokrasi dan republic
b. Republic dan kerajaan
c. Demokrasi dan dictator
d. Absolute dan konstitusional
e. Presidential dan parlementer
20. Negara di Asia yang memilih menganut system satu partai (tunggal) adalah
a. Korea Selatan
b. Korea Utara
c. Taiwan
d. Singapura
e. Timor Leste
21. Peraturan mengenai kewarganegaraan tercantum dalam
a. UU No. 10 Tahun 2006
b. UU No. 11 Tahun 2006
c. UU No. 12 Tahun 2006
d. UU No. 13 Tahun 2006
e. UU No. 14 Tahun 2006
22. “Bahwa sesungguhnya kemerdekaan itu ialah hak segala bangsa….”
Pernyataan tersebut tercantum dalam Pembukaan UUD 1945 pada alinea…
a. Pertama
b. Kedua
c. Ketiga
d. Keempat
e. Kelima
23. Declaration des droits de I’homme et du citiyen, berarti ..
a. Kekuasaan yang sewenang-wenang
b. Kekuasaan yang cenderung disalahgunakan
c. Kekuasaan absolute
d. Membiarkan kekuasaan presiden
e. Membatasi kekuasaan raja
24. Undang-undang dasar yang tertulis disebut
a. Konstitusi
b. Konvensi
c. Traktat
d. Treaty
e. Yurisprudensi
25. Undang-undang dasar mudah untuk diubah atau dibatalkan karena dianggap memiliki sifat
a. Rigid
b. Kaku
c. Fleksibel
d. Rigid dan fleksibel
e. Kaku dan fleksibel
26. Contoh Negara yang menganggap bahwa undang-undang dasar sangat sulit untuk mengalami perubahan adalah
a. Selandia Baru
b. Inggris
c. Amerika Serikat
d. Eropa
e. Arab
27. Lembaga negara yang berwenang mengadili pada tingkat pertama dan terakhir yang putusannya bersifat final untuk menguji undang-undang adalah
a. Mahkamah Agung
b. Mahkamah Konstitusi
c. Mahkamah Internasional
d. Komisi Yudisial
e. Dewan Pertimbangan Agung
28. Di Indonesia, lembaga-lembaga pemegang kekuasaan disebut
a. Suprastruktur politik
b. Infrastruktur
c. Dewan menteri
d. Lembaga-lembaga Negara
e. Partai politik
29. Keseluruhan kebutuhan yang diperlukan dalam bidang politik untuk melaksanakan tugas yang berkenaan dengan pemerintahan disebut
a. Suprastruktur politik
b. Infrastruktur
c. Dewan menteri
d. Lembaga-lembaga Negara
e. Partai politik
30. Salah satu fungsi undang-undang dasar adalah membatasi kekuasaan pemerintah untuk menghindari kekuasaan yang bersifat sewenang-wenang. Pernyataan di atas disebut
a. Konstitusi
b. Konstitusate
c. Konstituiesme
d. Konstitusionalisme
e. Konstitusional
31. Perwujudan nilai-nilai dasar dalam bentuk persatuan perundang-undangan mengikat bagi, kecuali
a. Penyelenggara Negara
b. Lembaga Negara dan lembaga kemasyarakatan
c. WNI dimana pun berada
d. Penduduk di seluruh wilayah Kesatuan RI
e. WNI di Indonesia
32. Atas berkat rahmat Allah Yang Maha Kuasa dan dengan…… terdapat dalam pembukaan UUD 1945 aline
a. Pertama
b. Kedua
c. Ketiga
d. Keempat
e. Pertama dan kedua
33. Bahwa tercapainya kemerdekaan bangsa Indonesia bukanlah semata-mata merupakan hasil usaha manusia, melainkan merupakan karunia Tuhan Yang Maha Kuasa. Pernyataan tersebut terkandung makna dalam
a. Pembukaan UUD 1945 alinea 3
b. Pembukaan UUD 1945 alinea
c. Batang Tubuh UUD 1945 pasal 29
d. Batang Tubuh UUD 1945 pasal 30
e. Penjelasan UUD 1945
34. Asas ius sanguinis adalah
a. Asas yang menentukan kewarganegaraan seseorang berdasarkan keturunan
b. Asas yang menentukan kewarganegaraan seseorang berdasarkan Negara tempat kelahiran
c. Asas yang menentukan kewarganegaraan seseorang berdasarkan golongan
d. Asas menentukan kewarganegaraan berdasarkan darah ibu
e. Semua jawaban di atas salah
35. Pokok pikiran kedua yang termuat dalam Pembukaan UUD 1945 berbunyi
a. Negara melindungi segenap bangsa Indonesia dengan selutuh tumpah darah Indonesia
b. Negara hendak mewujudkan keadilan dan kemakmuran bagi seluruh rakyat
c. Negara yang berkedaulatan rakyat berdasar atas kerakyatan dengan permusyawaratan / perwakilan
d. Negara berdasarkan atas Ketuhanan Yang Maha Esa menurut dasar kemanusiaan yang adil dan beradab
e. Negara yang berkemanusiaan yang adil dan beradab
36. Mereka yang berada di wilayah suatu Negara untuk sementara disebut
a. Rakyat
b. Penduduk
c. Bukan penduduk
d. Warga Negara
e. Bukan warga negara
37. Orang-orang bangsa lan seperti peranakan Tionghoa, peranakan Arab dapat menjadi warga Negara Indonesia melalui
a. Undang-undang
b. Undang-undang dasar
c. Peraturan pemerintah
d. Peraturan presiden
e. Instruksi menteri
38. Menentukan kewarganegaraan seseorang berdasarkan Negara tempat kelahiran disebut
a. Apatride
b. Bipatride
c. Tripatride
d. Ius sanguinis
e. Ius soli
39. Penduduk adalah
a. Mereka yang bertempat tinggal di wilayah kekuasaan Negara
b. Mereka yang tunduk pada kekuasaan Negara
c. Mereka yang tinggal di wilayah suatu Negara untuk sementara waktu
d. Mereka yang memenuhi syarat-syarat tertentu dan yang bersangkutan diperkenankan berdomisili
e. Mereka yang tidak bermaksud bertempat tinggal di wilayah suatu Negara
40. Orang yang telah berjasa kepada negara Republik Indonesia dapat diberi kewarganegaraan Republik Indonesia oleh presiden setelah memperoleh pertimbangan dari
a. Menteri Agama
b. Mahkamah Agung
c. BPK
d. DPA
e. DPR

Download Versi Microsoft Word.. jadi ga usah Copy paste lagi.. sedoooot.

Tags:

Posting Komentar

6Komentar

  1. mohon disebiakan kunci jawaban untuk belajar siswa

    BalasHapus
  2. Jawabannya kok gak ada sihkak? Hmmm jadi susah kalo nyari jawabannya lagi kak

    BalasHapus
  3. untuk belajar sisw ya harus di isi sama siswa hehehe

    BalasHapus
Posting Komentar